• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

slide21 - Η Εταιρία

Η Ερτέκα Α.Ε είναι ένα ενεργό μέλος του κατασκευαστικού τομέα τα τελευταία 40 χρόνια. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1961 και διατηρεί εργολαβικό πτυχίο 5ης τάξης, το οποίο της δίνει το δικαίωμα να συμμετέχει σε οποιοδήποτε έργο.

Χάρη στις οργανωτικές μας ικανότητες, το εξειδικευμένο προσωπικό μας, την τεχνική εμπειρία και τις οικονομικές μας δυνατότητες μπορούμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία κάθε είδους έργο.

2. Παραγωγή και υπηρεσίες Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Ερτέκα Α.Ε. είναι οι ακόλουθοι:

- Κατασκευαστικά Έργα

Ο συγκεκριμένος τομέας περιλαμβάνει τα παρακάτω: Κατασκευές δρόμων, κατασκευές βιομηχανικών περιοχών, κατασκευές υψηλών κτιρίων, σιδηρόδρομους και λιμενικά έργα.

- Υδραυλικά Έργα Αποτελείται από τα εξής: Αποχετευτικά έργα, έργα ύδρευσης και αποστραγγιστικές σωληνώσεις. Η εταιρεία μας έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή διαφραγματικών τοιχείων, υποστηλωμάτων, αγγειρώσεων, σταθεροποίηση γαιών και υποδομών.

- Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά Έργα Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Υδροηλεκτρικοί σταθμοί, σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, υπόγειες και επιφανείς γραμμές υψηλών τάσεων, δίκτυα παροχής ηλεκτρισμού και υποσταθμοί.

3. Οργανωτικό διάγραμμα

Το γενικό οργανωτικό διάγραμμα συνοψίζει τη σχέση μεταξύ της διαχείρισης ποιοτικού ελέγχου και τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας.

Οι αρμόδιοι για την επιτήρηση των εργασιών ποιοτικού ελέγχου κατέχουν τα προσόντα και την ανάλογη υπευθυνότητα έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα και να βρίσκουν τη σωστή λύση.

Το γενικό οργανωτικό διάγραμμα της εταιρείας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Τη γενική δομή οργάνωσης

• Το οργανωτικό διάγραμμα των περιοχών έργων

• Το οργανωτικό διάγραμμα του τμήματος ποιότητας ελέγχου

Γενικά, η κύρια λειτουργία της εταιρείας βασίζεται σε δύο κλάδους οι οποίοι είναι μέρος του οργανωτικού διαγράμματος της εταιρείας συγκεκριμένα στην Οικονομική Διαχείριση και στην Τεχνική Διαχείριση, η οποία χωρίζεται στη Διαχείριση Εργοταξιακών Κινήσεων και στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.

Τα παραπάνω Τμήματα Διαχείρισης τα οποία ορίζονται απο το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, αναλύονται ως εξής:

1. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

• Είναι υπεύθυνο για όλα τα οικονομικά και διαχειριστικά θέματα της εταιρείας

• Επιτηρεί και διευθύνει το Λογιστικό Τμήμα, τις Οικονομικές και Τραπεζικές Διαδικασίες, κάθε είδους πληρωμές και εισπράξεις απο κάθε έργο.

• Ελέγχει και δημιουργεί τα Διαγράμματα Ταμειακής Ροής, τα αρχεία υπολοίπων πληρωμών, κλπ.

• Αναλαμβάνει τα θέματα διαχείρισης και ταμειακής ροής της εταιρείας.

• Έχει την ευθύνη για το οικονομικό μέρος διατήρησης, υλικών, μηχανημάτων και συστημάτων.

• Ελέγχει και εγκρίνει τους πίνακες υπολοίπων καθώς και τις οικονομικές δραστηριότητες των έργων.

• Προετοιμάζει την εγγραφή συμβολαίων, συμφωνιών, συμφωνητικών, κλπ.

• Είναι υπεύθυνο για τη νομική και εφοριακή χρήση.

• Συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής των υπεργολάβων.

2. Τμήμα Διαχείρισης Εργοταξιακών Δραστηριοτήτων

• Είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του εργοταξίου

• Kατέχει τη δικαιοδοσία πρόσληψης εργοταξιακού προσωπικού και εξασφαλίζει την επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων για κάθε έργο.

• Δημιουργεί και εκτελεί το χρονοδιάγραμμα.

• Επιτηρεί την εκτέλεση των συστημάτων του εργοταξίου.

• Παρατηρεί όλα τα κύρια θέματα των συμφωνητικών και διαχειρίζεται αυτά τα θέματα μαζί με τον ανάδοχο του έργου, όπως:

• Την ομαλή συνεργασία του εργοταξιάρχη με το εργατικό προσωπικό.

• Την επικοινωνία με το εργατικό προσωπικό σχετικά με ολα τα θέματα και τις διαπραγματεύσεις σχετικά με συμφωνητικά και επεκτάσεις αυτών.

• Eίναι ο αποδέκτης όλων των αιτημάτων του εργατικού προσωπικού και εντολών από τον ανάδοχο.

• Μεταφέρει κάθε παράκληση κρατήσεων και αιτημάτων στην επιτροπή διαχείρισης.

• Επιλέγει τους κύριους εργολάβους.

• Προτείνει επιπλέον λύσεις σε διάφορα τεχνικά θέματα.

3. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

• Είναι υπεύθυνο για τις εισαγωγικές επιλογές και την επιτήρηση των επενδυτών κάθε έργου.

• Εγκρίνει την τελική επιλογή της τεχνικής πρότασης του έργου και παραθέτει τις κατασκευαστικές αιτήσεις του έργου προς τους επιτηρητές.

• Ελέγχει και τροποποιεί τα τεχνικά συμφωνητικά και συμβόλαια σε συνεργασία πάντα με τους επενδυτές και επιτηρητές.

• Με συγκεκριμένους συμβούλους και προσωπικό, εξηγεί τη διαδικασία κατασκευής του κάθε έργου.

• Προτείνει και παρέχει τους κατάλληλους τεχνικούς συμβούλους για κάθε έργο ανάλογα με την κάθε υπόθεση και ανάγκη.

• Λαμβάνει μέρος στις επιλογές υπεργολάβων και προτείνει διάφορες λύσεις.

• Έρχεται σε επαφή με τεχνικές εταιρείες σχετικά με τον τεχνικό εξοπλισμό(μηχανήματα, εργαλεία, κλπ.).

• Aναλαμβάνει τις τροποποιήσεις σε συνεργασία με τους επιτηρητές σχετικά με την τεχνική πρόταση για το έργο, η οποία θα καλυτερέψει την λειτουργία του έργου μειώνοντας το κατασκευαστικό κόστος.

• Εκτιμά τα προτεινόμενα έργα όσον αφορά τη συμμετοχή σε συνεργασία με τον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή.

• Επιτηρεί και προετοιμάζει τις προσφορές για τα κατασκευαστικά έργα.