• VTEM Image Show

  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΩΝ

  Your content1
 • VTEM Image Show

  ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  Your content2
 • VTEM Image Show

  ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΚΒΑΘΥΝΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

  Your content3
 • VTEM Image Show

  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 • VTEM Image Show

  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • VTEM Image Show

  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

 • VTEM Image Show

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ & ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

ERTEKA S.A..

Η Ερτέκα Α.Ε είναι ένα ενεργό μέλος του κατασκευαστικού τομέα τα τελευταία 40 χρόνια. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1961 και διατηρεί εργολαβικό πτυχίο 5ης τάξης, το οποίο της δίνει το δικαίωμα να συμμετέχει σε οποιοδήποτε έργo.

Σε ισχύ τίθενται οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τις μειώσεις των πρόσθετων εγγυήσεων στα δημόσια έργα και για το σύστημα μελέτη–κατασκευή.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε ο Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90) που τροποποιεί τον Ν. 3669/2008 περί «Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», με σκοπό την ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου, την περαιτέρω διασφάλιση της διαφάνειας με την αυστηροποίηση του συστήματος μελέτη-κατασκευή, την ελάφρυνση των εργοληπτών από τις πρόσθετες εγγυήσεις, την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων και κατά συνέπεια την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις:

 • Μειώνονται, για έργα των οποίων η διακήρυξη θα δημοσιευθεί εφεξής, κατά το ήμισυ τα ποσοστά της εκατοστιαίας μονάδας πρόσθετης εγγύησης που προβλέπονται σήμερα. Δεδομένου ότι την τελευταία τριετία έχουν δημιουργηθεί πολύ μεγάλες δυσκολίες για την προσκόμιση εκ μέρους των αναδόχων των απαιτούμενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση ενισχύεται η ρευστότητα της αγοράς ενώ παράλληλα παραμένουν τα αντικίνητρα για υποβολή προσφορών με υψηλές εκπτώσεις.
 • Μειώνεται σε ποσοστό 20% της αρχικής έναντι ποσοστού 40% που ισχύει σήμερα, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου. - Περιορίζονται σημαντικά οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα μελέτη–κατασκευή και καταργείται η δυνατότητα συνδυασμού του με άλλα συστήματα υποβολής προσφορών στη δημοπράτηση ενός έργου. Περιορίζεται έτσι η χρήση του συγκεκριμένου συστήματος δημοπράτησης μόνο στις αναγκαίες περιπτώσεις, που θα καθορίζονται αυστηρά από τη νομοθεσία, για λόγους διαφάνειας. Επιπλέον, αυστηροποιείται το σύστημα μελέτη-κατασκευή, με την προσθήκη έκδοσης απόφασης του Υπουργού με την οποία καθορίζονται τα είδη των έργων, που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας μελέτη και κατασκευή.
 • Καθιερώνεται παράβολο, σε ποσοστό 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου για την υποβολή ενστάσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών προκειμένου να περιορισθεί η άνευ αποχρώντος λόγου υποβολή τους, που καθυστερεί τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων. Εφόσον η ένσταση γίνει αποδεκτή, το ποσό του παραβόλου επιστρέφεται.

Ιστορία & Εμπειρία

25 χρόνια λειτουργίας

Η διοίκηση της ERTEKA εμπλουτίζεται διαρκώς με σύγχρονους επιστήμονες ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη προσαρμογή και ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις του ανταγωνισμού.

Άρθρα - Blogging

 • 1
 • 2
Ρυθμίσεις για τις Μειώσεις Πρόσθετων Εγγυήσεων στα Δημόσια Έργα

Ρυθμίσεις για τις Μειώσεις Πρόσθετων Εγγ…

Σε ισχύ τίθενται οι ρυθμίσεις του Υπουργείου...

Aνεμογεννήτριες

Aνεμογεννήτριες

 Αιολική Ενέργεια Η αιολική ενέργεια είναι μια μορφή...

Το Νέο Νομοσχέδιο για την Αυθαίρετη Δόμηση

Το Νέο Νομοσχέδιο για την Αυθαίρετη Δόμη…

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου...

Επανεκκίνηση Εργασιών για τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου

Επανεκκίνηση Εργασιών για τον Αυτοκινητό…

Λίγο πριν συμπληρωθούν δύο χρόνια από...

ERTEKA S.A. - Έργα

Κατασκευαστικά Έργα
Υδραυλικά Έργα
Έργα οδοποιίας
Λιμενικά Έργα

Γνωρίστε την εταιρία μας!

ERTEKA S.A.

Η επαγγελματική μας συνέπεια βασίζεται όλα τα χρόνια της λειτουργίας μας, σε πλήρως, ίδια κεφαλαιακή επάρκεια. Έτσι εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και ανταπόκριση σε κάθε ακόμη και απρόοπτη δυσκολία.
Read more